برندینگ برای «ASACO»

طراحى لوگو، هویت سازمانى ، وب سایت برای «آساکو».
مشاوره شرکت‌های نفتی