گرامافون برگر

طراحی لوگو، منو و تبلیغات محیطی برای گرامافون برگر.

طراحی منو برای گرامافون برگر
طراحی لوگو - گرامافون برگر
طراحی پوستر برای گرامافون برگر
طراحی پوستر برای گرامافون برگر

طراحی پوستر برای گرامافون برگر