برندینگ برای «خانه هوشمند سفید»

طراحى لوگو، هویت سازمانى ، وب سایت برای «خانه هوشمند سفید».
هوشمندسازی و اتوماسیون خانه و ساختمان.

www.sefidhome.ir